หนังสือ

ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, 2560. ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข. ฉบับที่ 2, 394 หน้า.
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, 2559. ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข. ฉบับที่ 1, 293 หน้า.
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์ญิงสรญา แก้วพิทูลย์, 2559. เอกสารคำสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว. ฉบับปรับปรุง, 245 หน้า.

รองศาสตราจารย์ แพทย์ญิงสรญา แก้วพิทูลย์, 2559. เวชศาสตร์ครอบครัว. 256 หน้า.

รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ และคณะ. 2559. คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ คำพอ, 2559. คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

รองศาสตราจารย์ดร.พนิดา ผาติเสนะ, 2559. คู่มือการจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

อาจารย์จุน หน่อแก้ว, 2559. คู่มือดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับทีมสุขภาพ

ติดต่อสอบถามได้ที่

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เบอร์โทร 044-376-4124,6113