รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ และคณะ. 2559. คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ คำพอ, 2559. คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

รองศาสตราจารย์ดร.พนิดา ผาติเสนะ, 2559. คู่มือการจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

 

อาจารย์จุน หน่อแก้ว, 2559. คู่มือดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับทีมสุขภาพ