นักวิจัย PDRC ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ICOPA 2018

ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ นักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต และคณะ และนศ.พ.พัชรพล อัครปรีดี นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 (รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย) ได้รับรางวัล The best poster presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Congress of Parasitology (ICOPA) ระหว่าง 19-24 สิงหาคม 2561 ณ EXCO, Daegu, Korea จากผลงานทั้งหมด 484 โปสเตอร์ โดยงานประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นการประชุมด้านปรสิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4 ปีจัดหนึ่งครั้ง ปีนี้มีผู้เข้าร่วม 1,512 คน จาก 82 ประเทศทั่วโลก ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม