หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและนอกประเทศ ดังนี้

ระดับชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 9 นครราชสีมา

ระดับนานาชาติ

International Education for Sustainable Development Alliance (INTESDA)