ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวภรณ์พิชชา เพชรดี

หัวหน้าห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา


 

 

นางสาวอลิษา บุญสุยา

ผู้ช่วยวิจัย

ขณิตตา ผิวผ่อง

ผู้ช่วยวิจัย

Ms.Monica Leng

ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวทิตยา หานุสิงห์
ผู้ช่วยวิจัย