นักวิจัย

นักวิจัยประจำศูนย์

ศ.นพ.วิโรจน์ ไววานิชกิจ

Prof. Dr.Viroj Wiwanitkit, M.D.

รศ.พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์

Assoc.Prof.Dr.Schawanya Kaewpitoon Rattnapitoon, MD

 

ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์

Asst.Prof.Dr.Nathkapach Kaewpitoon Rattanapitoon, PhD

 

 

อ.นพ.ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์ 

Dr.Nattawut Keeratibharat, MD

อ.พญ.จิรภา จันทร์แสงรัตน์
Dr.Jirapa Chansangrat, MD

อ.ดร.ปาริชาติ วัคคุวัทพงษ์

Dr.Parichart Wakkhuwattapong, PhD

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อ.ถิรายุ มีฤกษ์สม

 

Nav La, M.D.

ภรณ์พิชชา เพชรดี

 


นักวิจัยภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ

(ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตร

ศ.ดร.ภญ.มณฑารพ ยมาภัย

รศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา

*********************************************************************************

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 

อ.นพ.ดร.บัณฑิต อัศวฤทธิไกร

Dr.Ryan A Loyd

 

 


นักวิจัยภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ

(ภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ดร.นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ

 

*********************************************************************************

 

คณะเทคนิคสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.บัณฑิต มังกิจ

 

*********************************************************************************

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

อ.จิรวุฒิ กุจะพันธ์

 

*********************************************************************************

 

มหาวิทยาลัยวราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.รัตนา รุจิรกุล

อ.วาสุกรี เชวงกูล

อ.ศิววิชญ์ จั้นอรัญ

 

*********************************************************************************

 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

รศ.พรทิพย์ คำพอ

อ.ดร.พิชญ์สิชา พงษ์พันแพงพงา

อ.ดร.วรารัตน์ สังวะลี

อ.จุน หน่อแก้ว