คณะกรรมการ

รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์

 หัวหน้าศูนย์วิจัย

 

อ.นพ.ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์ 

Dr.Nattawut Keeratibharat, MD

กรรมการ

อ.พญ.จิรภา จันทร์แสงรัตน์
Dr.Jirapa Chansangrat, MD

กรรมการ

อ.ดร.ปาริชาติ วัคคุวัทพงษ์

Dr.Parichart Wakkhuwattapong, PhD

กรรมการ

อ.ถิรายุ มีฤกษ์สม

Thirayu Meererksom, PhD candidate

กรรมการ

ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์

Asst.Prof.Dr.Natthawut Kaewpitoon, PhD

กรรมการและเลขานุการ

 

 นางสาวภรณ์พิชชา เพชรดี

Ms.Phornphitcha Pechdee

ผู้ช่วยเลขานุการ