เป้าหมาย

ปัจจุบันโรคติดเชื้อจากปรสิตก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคทางด้านปรสิต อาทิ พยาธิใบไม้ตับ  (5,100,000 ราย) พยาธิปากขอ  (2,500,000 ราย) พยาธิใบไม้ลำไส้  (2,300,000 ราย) พยาธิตืด  (600,000 ราย) พยาธิไส้เดือน (200,000 ราย) พยาธิแส้ม้า (100,000 ราย) พยาธิหอยโข่ง  (50,000 ราย) พยาธิเท้าช้าง  (73,495 ราย) มาลาเรีย  (22,189 ราย) (Hotes et al., 2015; Kaewpitoon et al., 2015; Sripa et al., 2012) โดยเฉพาะพยาธิใบไม้ตับมีประชาชนชาวไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่น้อยเกือบ 6 ล้านคน โรคพยาธิใบไม้ตับนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีกลุ่มที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับก็จะมีโอกาสเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี โดยพบว่าโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดอัตราการตายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคนี้ 75 รายต่อวัน ขณะเดียวกันนี้ มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน โรคปรสิตที่เคยควบคุมได้ก็จะมีการกลับมีอีกครั้ง โรคที่ควบคุมยังไม่ได้ก็จะสร้างปัญหามากขึ้น จากสถานการณ์ที่มีการรวบรวมไว้พบว่ากลุ่มประเทศ ASEAN มีปัญหาโรคปรสิตสูงมาก ดังนี้ โรคพยาธิเท้าช้าง (184,500,000ราย) พยาธิไส้เดือน (126,700,000 ราย) พยาธิแส้ม้า  (115,000,000 ราย) พยาธิปากขอ  (77,000,000ราย) พยาธิใบไม้ตับ  (9,300,000ราย) มาลาเรีย  (7,500,000ราย) พยาธิตืด  (6,700,000ราย) พยาธิใบไม้ลำไส้  (3,400,000ราย) (Hotes et al., 2015)

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีโรคติดเชื้อจากปรสิตเกิดขึ้นอย่างมากมาย มีรายงานการตรวจพบเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปัจจุบันโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากที่หนึ่งไปยังอีกที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงเนื่องจากแต่ละประเทศมีการติดต่อเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้ว พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในพื้นที่ชนบทก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ปัญหาของโรคติดเชื้อจากปรสิตหลายชนิดยังไม่หมดไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาและวิจัยเพื่อทราบคำตอบนำมาสู่การแก้ไขปัญหา ยังมีปัญหาที่ต้องการคำตอบอยู่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นกลไกการเกิดโรค พยาธิสภาพของโรค ความรุนแรงของเชื้อ การวินิจฉัยโรค การแยกวิเคราะห์สายพันธุ์ของเชื้อ การรักษา การดื้อยาของเชื้อ การป้องกันโรค  ตลอดจนถึงการเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ โรคติดเชื้อทางปรสิตที่ได้ปรากฏ

ศูนย์วิจัยโรคปรสิตนับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ส่งเสริม สนับสนุนในการทำวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือในการวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน ตลอดจนการให้บริการวิชาการ และยังส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตโดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงการสร้างผลงานด้านการเผยแพร่ทางวารสารระดับชาติและนานาชาติ การประชุมสัมมนาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบมีผลงานและความพร้อมในการดำเนินงาน และคณะนักวิจัยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขา ทำงานเชิงบูรณาการ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือการทำงานกับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์วิจัยโรคปรสิตนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยต่อไป

 

เป้าหมาย

ร่วมกันสร้างสรรค์ งานวิจัยโรคปรสิต เพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน

ชีวิตปลอดภัยไร้ปรสิต Life without Parasites


 

วัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัย

  • เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกิดโรค การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุมโรคปรสิตที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ
  • เป็นศูนย์กลางของการให้บริการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ ในด้านการป้องกัน การเฝ้าระวัง ตลอดจนการควบคุมโรคปรสิต ของประเทศ
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับต่างๆ ทั้งอนุปริญญา ปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญา
  • ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย การเกิดโรค การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุมโรคปรสิต เพื่อรองรับการขยายตัวด้านต่างๆของประเทศ
  • สนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาและนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

แผนการดำเนินงานวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

  • สร้างผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ เช่น ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
  • สร้างนวัตกรรมสำหรับส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหาโรคด้านปรสิต
  • นำผลงานวิจัยของบุคคลากรไปพัฒนาและนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น
  • สร้างเครือข่ายการวิจัยอย่างเป็นระบบ