ความเป็นมา

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกิดจากการรวมกลุ่มของนักวิจัยภายในสำนักวิชาฯ เมื่อปี 2554 นำโดย ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ (ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์) อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาธิวิทยา ในขณะนั้น ร่วมกับรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ (ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์) รศ.ดร.จารุวรรณ์ ศิริเทพทวี ผศ.พญ.นพร อึ้งอาภรณ์ และผศ.รัตนา รุจิรากุล โดยเริ่มแรกจัดตั้งเป็นหน่วยวิจัยโรคปรสิต โดยมีผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย มีสำนักงานและห้องปฏิบัติการวิจัยอยู่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนตามความศักยภาพและความสนใจของนักวิจัย การดำเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของหน่วยงานทั้งสำนักวิชาและมหาวิทยาลัย ได้มีการยกระดับฐานะจากหน่วยวิจัยเป็นศูนย์วิจัยโรคปรสิต ในปี 2560 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาในการบริหารจัดการตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบัน มีรศ.พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย ได้เชิญนักวิจัยที่เป็นคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ทั้งภายในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาทิ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน สาขาพยาธิวิทยา ศัลยศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาทิ สาขาวิชาชีวเคมี และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายในจังหวัด เกิดทีมนักวิจัยที่มาร่วมกันทำงานมากยิ่งขึ้น อาทิ คณาจารย์ นักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราภัฏนครราชสีมา รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

โดยความร่วมมือของนักวิจัยและการทำงานในชุมชนกับประชาชน หน่วยงานของรัฐในชุมชน ตลอดจนหน่วยงานเอกชนต่างๆ ทำให้มีผลงานนวัตกรรมเป็นที่ประจักษ์ ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact Factor หรือเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ นำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ และระดับชาติที่มี peer review และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ จัดประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ การสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ปัจจุบันนี้ ศูนย์วิจัยโรคปรสิตมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติกว่า 70 เรื่อง นำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติกว่า 100 เรื่อง มีแหล่งสนับสนุนงบประมาณที่สำคัญ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์วิจัยโรคปรสิต เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ โดย ร่วมกันสร้างสรรค์ งานวิจัยด้านโรคปรสิต เพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน ตามสโลแกนของศูนย์วิจัย ชีวิตปลอดภัยไร้ปรสิต Life without Parasites

PDRC Think All Do Together