ขัอมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกิดจากการรวมกลุ่มของนักวิจัยภายในสำนักวิชาฯ เมื่อปี 2554 นำโดย ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาธิวิทยา ในขณะนั้น ร่วมกับรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ รศ.ดร.จารุวรรณ์ ศิริเทพทวี ผศ.พญ.นพร อึ้งอาภรณ์ อ.ดร.นพ.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผศ.พญ.สีขาว เชื้อปรุง และผศ.รัตนา รุจิรากุล โดยมีผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยโรคปรสิต มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนักวิจัย การดำเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของหน่วยงานทั้งสำนักวิชาและมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน มีรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย นักวิจัยที่เป็นคณาจารย์จากสาขาวิชาทั้งภายในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาทิ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน สาขาพยาธิวิทยา สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาทิ สาขาวิชาชีวเคมี และได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายในจังหวัด เกิดทีมนักวิจัยที่มาร่วมกันทำงานมากยิ่งขึ้น อาทิ คณาจารย์ นักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราภัฏนครราชสีมา รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact Factor หรือเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ นำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ และระดับชาติที่มี peer review และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ จัดประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ การสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ปัจจุบันนี้ หน่วยวิจัยโรคปรสิตมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติกว่า 70 เรื่อง นำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติกว่า 100 เรื่อง มีแหล่งสนับสนุนงบประมาณที่สำคัญ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

PDR

ร่วมกันสรรค์สร้าง งานวิจัยโรคปรสิต เพื่อชีวิตที่ดีของชาวประชา

เป้าหมาย

 • มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact Factor หรือเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลตามประกาศของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ผลิตบทความที่นำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ และระดับชาติที่มี peer review และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
 • จัดประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 • การสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

วัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย

 • เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาวิจัยเพื่อศึกษาการเกิดโรค การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยที่สำคัญในรูปแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายการวิจัยอย่างเป็นระบบ
 • เป็นศูนย์กลางของการให้บริการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ ในด้านการป้องกัน การเฝ้าระวัง ตลอดจนการควบคุมโรค ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางในการบริการและให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย การเกิดโรค การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุมโรค เพื่อรองรับการขยายตัว ด้านเศรษฐกิจของไทย ทั้งในด้านสัตว์เศรษฐกิจจากบริษัท องค์กร เอกชน ของประเทศ
 • เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของบุคคลากรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัยของบุคคลากรไปพัฒนาและนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เพื่อเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนภาคบรรยาย ปฏิบัติ และการอบรม ในระดับต่างๆ ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 • เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น
  แบ่งปันสิ่งนี้