นักวิจัยประจำศูนย์

 

ศ.นพ.วิโรจน์ ไววานิชกิจ

รศ.พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์

ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์

อ.ดร.ปาริชาติ วัคคุวัทพงษ์

อ.นพ.ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์

อ.พญ.จีรภา จันทร์แสงรัตน์

นพ.นาว ลา

Thirayu Meererksom

อ.ถิรายุ มีฤกษ์สม

ภรณ์พิชชา เพชรดี

 


นักวิจัยภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ

(ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา

*********************************************************************************

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ผศ.นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี

Dr.Ryan A Loyd

 

 


นักวิจัยภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ

(ภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ดร.นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ

 

*********************************************************************************

คณะเทคนิคสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.บัณฑิต มังกิจ

 

*********************************************************************************

มหาวิทยาลัยวราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.รัตนา รุจิรกุล

อ.วาสุกรี เชวงกูล

อ.ศิววิชญ์ จั้นอรัญ

 

*********************************************************************************

 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

รศ.พรทิพย์ คำพอ

อ.ดร.วรารัตน์ สังวะลี

อ.จุน หน่อแก้ว