web analytics

นักวิจัย PDR เข้าร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์ผลงานมหกรรมวิชาการสาสุขมหาสารคาม

รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ และผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ได้รับเชิญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์ผลงานวิจัย วิชาการ ในงานงานมหากรรมวิชาการด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผลงานที่ส่งนำเสนอของทั้งจังหวัดจำนวนกว่า 250 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทบรรยายและโปสเตอร์