ทีม PDR ออกให้บริการตรวจพยาธิแก่แรงงานต่างด้าวฟรี

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต นำโดยอาจารย์วรารัตน์ สังวะลี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณาจารย์หลายท่าน อาทิ อาจารย์จิระวุฒิ กุจะพันธ์ อาจารย์จุน หน่อแก้ว อาจารย์จิรวุฒิ เชื้อตามนาม อาจารย์สุกัญญา ผลพิมาย ได้ร่วมมือกับบริษัทต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในการบริการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิพร้อมให้สุขศึกษาและรักษาฟรี แก่แรงงานต่างด้าวที่มาจากเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา