ศูนย์วิจัยโรคปรสิตลงพื้นที่ให้ความรู้ ณ ชุมชนบ้านทำนบ อำเภอหนองบุญมาก นครราชสีมา

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ร่วมกับนางสาวศิรินภา เพียรสิงห์ นางสาวอรมน เบือนสันเที๊ยะ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และทีมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและนักวิชาการสาธารณสุข จากสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี แก่ประชาชนบ้านหัวทำนบ ตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านแกนนำจำนวน 40 ทานเข้าร่วมกิจกรรม