ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ บัวใหญ่

หน่วยวิจัยโรคปรสิตจัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแก่ประชาชนในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นำโดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าโครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ และทีมงานจากหน่วยฯ และโรงพยาบาลมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา ดำเนินการในพื้นที่จังหวัวดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2558