นักวิจัย PDR นำเสนอการดำเนินงานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าโครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เลขานุการโครงการฯ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการในที่ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในพื้นที่จังหวัวดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559