สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทด้านป้องกันพยาธิใบไม้ตับ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ รองศาสตราจารย์พรทิพย์ คำพอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ คณะนักวิจัยหน่วยวิจัยโรคปรสิต เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวเบญจพนัธ์ ปนิทานัง นักศึกษาปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่องผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1105 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล