web analytics

ผลงาน LaHanNa Project ในประชุมวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4

ผลงานของหน่วยวิจัยโรคปรสิต “โครงการชุมชนละหานนารวมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำเสนอในงานประชุมวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 นำเสนอเป็นกรณีศึกษาประเภท Inclusive Community

การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเทคโนธานี หน่วยงานภายนอก ดังนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ หมู่บ้านโสกงูเหลือม

จากการทำงานของทีมนักวิจัยในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มากว่า 10 ปี และพบว่าพื้นที่แหล่งชุ่มน้ำละหานนา ที่ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ 3 จังหวัด คือ บัวใหญ่ แก้งสนามนาง ; นครรราชสีมา: แวงน้อย ; ขอนแก่น : คอนสวรรค์; ชัยภูมิ พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีรายงานการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และอุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้ำดี คณะนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานรัฐ เอกชน และชาวบ้านได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อแก้ปัยหาดังกล่าว และจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืน