“การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโคราชให้หมดไปใน ๑๐ ปี”

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยความร่วมมือภาคีเครือข่าย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

 • ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน
 • ๐๘.๓๐-๐๘.๓๕ น.  กล่าวรายงานการดำเนินงานโดย อ.นพ.ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ๐๘.๓๕-๐๘.๕๐ น. กล่าวเปิดงานโดย ศ.นพ.สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ๐๘.๕๐-๐๘.๕๕ น. กล่าวขอบคุณและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดย ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา
 • ๐๘.๕๕-๐๙.๐๐ น.  ถ่ายภาพรวม
 • ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.   สถานการณ์มะเร็งท่อน้ำดี/การตรวจคัดกรอง/การรักษาในภาคอีสาน โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้วคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.   สถานการณ์และการดำเนินการคัดกรองโรคพยาธิในประเทศไทย โดย ดร.ฐิติมา วงศาโรจน์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.   สถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.   การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี: ละว้าโมเดลโดย ศ.ดร.บรรจบ ศรีภา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. แนวทางการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธี ERCP : โรงพยาบาลมหาวเทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. การวิจัยเชิงสหสาขาวิชาชีพในการแก้ไขโรคพยาธิใบไม้ตับ โดย ศ.นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ประธานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหาร
 • ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ : ระยะที่ ๑ นครราชสีมา ดำเนินเวทีเสวนา โดยและศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา และผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
  • ผลการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วย verbal screening โดย ดร.ภูวดล พลศรีประดิษฐ์ และคณะ
  • ผลการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ โดย ผศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ และทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
  • ผลการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ ด้วย FECT โดย ทนพญ.จุฬารัตน์ เจียมธีรนาถ และทีมเทคนิคคการแพทย์
  • การปรับเกลี่ยนพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่โดยการใช้ทฤษฎี Social immobiliazation model โดย อ.จุน หน่อแก้ว และคณะ
  • การปรับเกลี่ยนพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่อำเภอชุมพวงโดยการใช้ทฤษฎี Health belief model โดย รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ และคณะ
  • การปรับเกลี่ยนพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เมืองยางโดยการใช้ทฤษฎี Social Engagementโดย รศ.พรทิพย์ คำพอ และคณะ
  • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ :ระยะที่ 1 นครราชสีมา โดย ผศ.รัตนา รุจิระกุล และคณะ
 • ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.   วิพากษ์ภาพรวมการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ : ระยะที่ ๑ นครราชสีมา และทิศทางการดำเนินงานต่อไป โดย อ.พญ.ลลิตยา กองคำ