ลงพื้นที่ให้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับ ณ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

อาจารย์ ดร.จุน หน่อแก้ว หัวหน้าโครงการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างพลังร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในเขตอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประเทศไทย ได้ออกพบปะพูดคุยกับชาวบ้านในการแนะนำโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับในเขตตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากหน่วยวิจัยโรคปรสิตวิทยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ