นักวิจัยและนักศึกษารับทุน PDR เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ แพทยืหญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และอาจารย์ธีรายุ มีฤกษ์สม เป็น Plenary speaker นักวิจัย และนักศึกษาศูนย์วิจัยโรคปรสิต เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th Asian Healthcare Without Borders 2017 และ the 3rd Advance Life Science and Public Health Awareness  ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น