หน่วยเคลื่อนที่ลงเยี่ยมบ้านและตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ อำเภอเมืองยางและอำเภอชุมพวง นครราชสีมา

ทีมนักวิจัยหน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับนักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ นครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ คุณอัถพงษ์ สถาพลรัชภูมิ คุณศิรินภา โสกำปัง และทีมงานในพื้นที่ ได้จัดทำโครงการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รวมถึงการให้ความรู้ สุขศึกษา คำแนะนำแก่ผู้ป่วย เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ มีการพัฒนาไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่ให้บริการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง