หน่วยวิจัยโรคปรสิต นำโดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ นางสาวศิรินภา โสกำปัง ได้ลงพื้นที่ ณ พื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกสี ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อเยี่ยมให้สุขศึกษา ให้คำปรึกษา ติดตามการรักษา รวมถึงการคัดกรองความผิดปกติต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความใส่ใจชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ดูแลถึงที่ เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และความร่วมระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกสี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา