web analytics

ศึกษาการทำปลาร้าปลอดภัย ณ ครบุรี

ทีมงานนักวิจัยจากหน่วยวปรสิตวิทยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดยรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าหน่วยวิจัย ร่วมกับคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาทิ รศ.พรพิทพย์ คำพอ ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ อ.จุน หน่อแก้ว อ.สุกัญญา ผลพิมาย ลงพื้นที่ศึกษาการผลิตปลาร้า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาการจัดทำผลิตภัณฎ์ปลาร้าในชุมชน นับเป็นหนึ่งในกระบวนการศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาการทำปลาร้าปลอดพยาธิ ในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มทส.