นักวิจัยของหน่วยฯ ร่วมเป็นกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาป.เอก มทส.ศึกษาด้านกำจัดสารก่อมะเร็ง

ผศ.ดร.ณัฏฐวูมิ แก้วพิทูลย์ นักวิจัยของหน่วยฯ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาท่านดังกล่าวเป็นชาวอินโดนีเซีย รับทุน The SUT-PhD Scholarship for ASEAN โดยมีผศ.ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล และอ.ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทำการศึกษาเกี่ยวกับสร้างวัสดุสำหรับกำจัดสารกลุ่มไดไนโตรโซเมธิลามีน (NDMA) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งท่อน้ำดี ที่เป็นปัญหาในประเทศไทยในขณะนี้