ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต นำโดยรองศาสตราจาย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ อาจารย์จุน หน่อแก้ว อาจารย์วรารัตน์ สังวะลี อาจารย์จิรวุฒิ กุจะพันธ์ อาจารย์สุกัญญา ผลพิมาย เข้าร่วมปบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ “Human Subject Protection Course” ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฟอร์จูน นครราชสีมา จัดโดยสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น