ทูลเกล้าถวายนวัตกรรมแอพลิเคชั่นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประทานพิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประทานพิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ในโอกาสนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ คณะนักวิจัยของศูนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการพร้อมเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายนวัตกรรมผลงานของศูนย์ฯในวันดังกล่าวด้วย โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าศูนย์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ อ.ถิรายุ มีฤกษ์สม