เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ พื้นที่ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิกดู่ (บ้านหนองเทา) อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจาเจริญ โดยมีอาจารย์จุน หน่อแก้ว หัวหน้าโครงการเป็นแรงสำคัญขับเคลื่อน โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างรพ.สต.จิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้อำนวยการ รพ.สต.และทีมสุขภาพ ต.จิกดู่/ผอ.รร.บ้านหนองเทา ผู้นำชุมชน ทีม อสม. ชาวบ้านหนองเทาและผู้เข้าร่วมเวที