PDRC Research and Innovation จำนวนผลงานวิจัยของนักวิจัย PDRC ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมทส


ข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่และได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐาน SCOPUS รวบรวมโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปี 2556-2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ปรากฎว่าผลงานของนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิตติดอันดับ 1 ใน 10 ของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังรายละเอียดเพิมเติม 


นักศึกษาทุนศูนย์วิจัยฯ ได้รับรางวัล Young Investigator Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกฤชอร พรชีวะโชติ และนายพัชรพล อัครปรีดี นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล Young Investigator Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Comparing efficacy of intestinal parasitic infection among rural population by using mini parasep sf parasite concentration and the conventional method ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Conference on Public Health in Asia ณ the Mitsui Garden Hotel ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจาก 25 ประเทศ (โครงการวิจัยดังกล่าวมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคุณสุกัญญา ผลพิมาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)


ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเรื่องล่าสุด


ผลงานวิจัยเรื่อง Animation as Supplementary Learning Material About Carcinogenic Liver Fluke in Classes for Primary Schoolchildren, Bukkhunthod P, Meererksom T, Pechdee P, Ponphimai S, Khiaowichit J, Kaewpitoon N, Thueng-In K, Leng M, Namhong T, Taweepakdeechot A, Yardcharoen N, Srithongklang W, Wakhuwathapong P, Keeratibharat N, Kaewpitoon SJ.  ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารJ Cancer Educ. 2018 Oct 5. doi: 10.1007/s13187-018-1434-5. 


ผลงานวิจัยเรื่อง Opisthorchis viverrini infection among migrant workers in Nakhon Ratchasima province, Thailand, indicates continued need for active surveillance โดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ และคณะ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Tropical Biomedicine 35(2): 1–11 (2018) 


ผลงานวิจัยของทีมงานเราเรื่อง Detection of a carcinogenic liver fluke among migrant workers by three coprological concentration methods ตีพิมพ์ในวารสาร Tropical Biomedicine 2017;34(4):877-885

 

เปิดตัวแอพลิเคชั่นศูนย์วิจัยโรคปรสิต


ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นชื่อ “PDR SUT” เป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของศูนย์วิจัยฯ ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระที่เผยแพร่ในเวบไซต์ที่เป็นทางการ องค์ประกอบสำคัญๆ อาทิ ข่าวเด่น ข้อมูลทั่วไป บุคลากร โครงการวิจัย ผลงานวิจัย ประชุมสัมมนา นวัตกรรม กิจกรรม นอกจากนี้แล้วยังมีโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านปรสิต อาทิ เกมส์ คลิป สาระน่ารู้ สามารถดาวน์โหลดมาใช้ฟรีที่ App store และ google play


SUT OVCCA

แอพลิเคชั่นคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ


SUT OVCCA แอพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สะดวกกับการใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึง ลดการใช้กระดาษ ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้ได้ทุกคน แอพลิเคชั่นสำหรับ

  • คัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคพยาธิใบไม้ตับ
  • วัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัว ต่อการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ
  • ข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคพยาธิใบไม้ตับ

SUT OVCCA application ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานโรค เนื้อหาเป็น text และคลิปสั้นๆ ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเอง แบบคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคพยาธิใบไม้ตับ ที่พัฒนาข้อคำถามมาจากปัจจัยเสี่ยงที่มีรายงานเผยแพร่ในงานวิจัยทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ ข้อคำถามวัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อจากพยาธิใบไม้ตับที่ผ่านการประเมินค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น รายละเอียดเพิ่มเติม


สัมภาษณ์เจาะลึก ‘ทีมวิจัย มทส.’

ผู้สร้างแอพลิเคชั่นคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ SUT OVCCA


เชิญติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ผลงานวิจัยของหน่วยวิจัยโรคปรสิต

เกี่ยวกับการพัฒนาแอพลิเคชั่นคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ SUT OVCCA ในนิตสาร MOREMOVE

นำโดย รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ อ.ถิระยุ มีฤกษ์สม และอ.ศิวาวิชญ์ จั้นอรัญ

ลงในฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ติดตามอ่านได้ที่

ลิงค์เวบไซต์ http://moremove.com/mmV5/?p=10649  

ลิงค์เพจ https://www.facebook.com/moremovemag/?fref=ts

                                                                                                                                                                                                                                                          


 

หนังสือใหม่มาแล้ว


 หนังสือปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข

เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ฉบับที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 


หนังสือเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 

เขียนโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ฉบับที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 2                     


PDR FACILITIES