PDRC News Updateทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายนวัตกรรมแอพลิเคชั่นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประทานพิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ในโอกาสนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ คณะนักวิจัยของศูนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการพร้อมเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายนวัตกรรมผลงานของศูนย์ฯในวันดังกล่าวด้วย โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ หัวหน้าศูนย์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม


นักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิตได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสกสว.


ชุดโครงการวิจัย “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเคลือบอนุภาคนาโนเพื่อการรักษาแบบแม่นยำและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” โดยมีรศ.พญ.ชวัลญญ์ รัตนพิทูลย์ หัวหน้าโครงการ และทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิตได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยเน้นการศึกษาสมุนไพรระดับอนุภาคนาโนเพื่อนำมาใช้ในการรักษาปรสิตที่เกี่ยวข้องแบบแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสมุนไพรไทยอีกด้วย


ศูนย์วิจัยโรคปรสิตได้รับการจัดสรรทุน FF ที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดใช้ประโยชน์ และขอทุน SF


โครงผลิตภัณฑสมุนไพรออร์แกนิกเพื่อสุขภาพ: น้ำยาล้างผัก
ผลไม้กำจัดเชื้อจุลชีพด้วยสารสกัดมะละกอและมะพร้าว ของศูนย์วิจัยโรคปรสิต
ได้รับการจัดสรรทุน
Fundamental Fund ที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดใช้ประโยชน์ และขอทุน Strategic Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยให้มีการดำเนินการต่อยอดเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในการจะนำไปใช้ประโยชน์ระดับสูงขึ้นไป


ศูนย์วิจัยโรคปรสิตจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ต้านปรสิตในงานเกษตรสุรนารี 67


 

ชมผลงานผลิตภัณฑ์ของศูนย์วิจัยโรคปรสิต พร้อมรับผลิตภัณฑ์ต้านปรสิตแจกฟรี ณ โซนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายในอาคารสุรพัฒน์ 2 บริเวณ Step 2 (Zone 2) ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2566 นี้


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำศูนย์วิจัยโรคปรสิตผลงานนักวิจัย pdrc ได้รับรางวัล Outstanding presentation


ขอแสดงความยินดีกับดร. ภัชภิชา อรัญสารและทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต ที่ได้รับรางวัล Outstanding poster presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัย Oral parasitic protozoan Entamoeba gingivalis and risk factors among the periodontal disease patients in northeastern Thailand ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd International Conference on Parasitology 2023 (ICP2023) ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้แล้วทีมนักวิจัยและนักศึกษาของเราได้นำเสนอผลงานจำนวน 5 เรื่องในการประชุมดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม


ยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์


ทันตแพทย์หญิงพันธุ์ทิพย์ จิตรพิทักษ์เลิศ และนายแพทย์นาว ลา นักศึกษาระดับปริญญาเอก และนางสาวโมนิกา เล็ง นักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบผ่านในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และจบการศึกษาในปี 2566 


ยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการนำเสนอโครงงานระดับนานาชาติ WYSII 2023


นายธนบดี มีหอม นางสาวณภัทร วงษ์ชวลิตกุล และนายสรวิชญ์ พงษ์พุทธรักษ์ ได้รับรางวัลระดับ Gold จากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง Development of hydrogel patches for acne treatment ในการประชุม World Youth STEM Invention Innovation 2023 (WYSII2023) จัดโดย Malaysia Young Scientists Organisation (MYSO) ร่วมกับ Yayasan Pendidikan Cheras (YPC), Malaysia Invention Innovation Creativity Association (MIICA), Indonesia Young Scientists Association (IYSA), Indonesia Scientific Society (ISS), Bach Khao Maths and Science Club Hanoi – Vietnam, Global League of Winners. Inc. Philippines (GLOW) ระหว่าง 2-6 สิงหาคม 2566 มีทั้งหมด 916 โครงการ ผู้เข้าร่วม 2,800 คน


ยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลในงาน YISF 2023-> การนำเสนอผลงานเรื่อง Antimicrobial effect of radish extract on Vibrio parahaemolyticus in seafood โดย นางสาวฐิตาพร จันทร์ทวีทิพ นางสาวพนาวีร์ เสียงชอบ นางสาวสุขมาดา ดีพลงาม
-> งานประชุมวิชาการ Youth International Science Fair (YISF) 2023 ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัย PGRI MAHADEWA ประเทศอินโดนีเซีย
-> มีนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอแบบ online 338 ทีม และ onsite 83 ทีม จาก 30 ประเทศ

-> น้องๆทั้ง 3 ได้รับรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย
🥇 เหรียญทอง Life science gold medal
🥇 รางวัลพิเศษ MYSO special award

โดยนักเรียนทั้ง 3 เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ และได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์


ผลงานวิจัยตีพิมพ์ล่าสุดในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ


-> Boonsuya A, et al. Oral parasitic protozoan Entamoeba gingivalis in periodontal disease patients, northeastern Thailand. Tropical Biomedicine 2023;40(4): 471-477.
-> La N, et al. Molecular identification of Opisthorchis viverrini among the northeastern Cambodian population by internal transcribed spacer 2 based polymerase chain reaction. Tropical Biomedicine 2023;40(4): 383-391.
-> Chitpitaklert P, et al. Molecular detection of oral Trichomonas tenax in periodontal disease patients by polymerase chain reaction -based 18S rRNA gene. Trop Biomed. 2023 Sep 1;40(3):307-312.

ยินดีกับทีมนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ


Yawista Wangtal, Poonyavee Sam-leon, Lapasrada Aungkaongrak, Pilailak Kabmalee, Schawanya Kaewpitoon Rattanapitoon. 2021. IYSA Special Award and Gold Medal. Effectiveness of a novel combination prototype containing papaya seed extract and laurel glucoside to eliminate gastrointestinal helminth in vegetables. World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA), 18 August 2021, held by the Indonesian Young Scientists Association (IYSA) in collaboration with Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia.

Phonphitcha Peche, Duangmanee Krubkratoke, Nathkapach Kaewpitoon Rattanapitoon, Schawanya Kaewpitoon Rattanapitoon. 2021. Best Presentation Award. Effects of Garlic Crude Extract (Allium sativum Linn.) against nematode Strongyloides stercoralis lava. SUT International Conference on Science and Technology, 6 August 2021, held by virtual event on Zoom web conferencing platform, Suranaree University of Technology, Thailand


นักศึกษาปริญญาเอก PDRC ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น


นายแพทย์นาว ลา และนางสาวจุฑารัตน์ ถันชนนาง นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์วิจัยโรคปรสิต ได้เเินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลอิลซะกะ และโรงพยาบาลไคตะ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-25 มิถุนายน 2566


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโศณรัตน์ ศิริพันธ์โนน  ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 

นางสาวโศณรัตน์ ศิริพันธ์โนน นักเรียนจากโรงเรียนแคลิฟอร์เนีย เพรพ สระบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น้องแกรนท์ได้มาร่วมทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการตรวจวินิจฉัยเชื้อโปรโตซัวในช่องปาก และได้นำเสนอผลงานในเวทีนานาชาติด้วย


​ผลงานศูนย์วิจัยโรคปรสิตในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565


งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 REGIONAL RESEARCH EXPO 2022 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน” วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยศูนย์วิจัยโรคปรสิตได้นำผลิตภัณฑ์ต้านปรสิตและอาหารเพื่อสุขภาพปลอดพยาธิเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย


สัมมนาประจำปีศูนย์วิจัยโรค


สัมมนาประจำปีระหว่าง 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2565 ณ ukhaoyai อำเภอปากช่อง นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ในรอบปี การวางแผนดำเนินงานด้านการวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักศึกษา และการให้บริการวิชาการในปี 2566


ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิตสำรวจโฮสต์กึ่งกลางพยาธิในพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง


ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต ร่วมกับศูนย์การแพทย์เอฟเอ็มซีลงสำรวจโฮสต์กึ่งกลางพยาธิในพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง โครงการตามพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยโครงการสำรวจนี้เป็นของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 9 นครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อจากโครงการพัฒนาของรัฐ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเจริญ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ (8-10 สิงหาคม 2565)


PDRC on TV

ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากช่อง 3 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ เกี่ยวกับปูกับพยาธิ


ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากช่อง 3 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ เกี่ยวกับพยาธิตืดหมูกับสเต็ก

ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากช่อง 3 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ เกี่ยวกับพยาธิเส้นด้าย 

ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากช่อง 7 เกี่ยวกับพยาธิอานิซากิสในปลาซาบะย่าง

ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากช่อง 7 เกี่ยวกับพยาธิไส้เดือนในผักสด

สัมภาษณ์นักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิตประเด็นซาชิมิกับพยาธิอะนิซากิส
(เนื้อหาช่วง 10 นาทีท้าย)

ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากช่องไทยรัฐทีวีในประเด็น แพทย์จะผ่าตัดนิ่วในท่อทางเดินน้ำดีโดยการส่องกล้องทำ ERCP ให้กับผู้ป่วยรายหนึ่ง บังเอิญพบพยาธิไส้เดือน Ascaris lumbricoides 

ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ ให้สัมภาษณ์เรื่องปลาร้าทำอย่างไรให้ปลอดพยาธิ ทางไทยทีวีช่อง 3

ศูนย์วิจัยโรคปรสิตตรวจพยาธิตืดวัวยาวรวม 18 เมตร พบที่ชายคนหนึ่งที่จังหวัดหนองคาย 

ศูนย์วิจัยโรคปรสิตเผยพยาธิในปลาร้า-ปลาส้ม เผยพยาธิใบไม้ตับอยู่ในร่างกายคนนานสุด 26 ปี

ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ให้สัมภาษณ์ในประเด็นคนชอบกินปู-กุ้ง เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ปอด


ฐานข้อมูลสมุนไพรต้านปรสิต


วิดีโอบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) โรคหนอนพยาธิ เพื่อสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรค โดย กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ภายใต้โครงการ ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


พยาธิปนเปื้อนในผักสด

ขั้นตอนการล้างผักลดการปนเปื้อนปรสิต

ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจหาปรสิตในผักสด

 


ยาถ่ายพยาธิที่อยู่ในระบบทางทางเดินอาหาร

โดย ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์


แบบคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ


ข่าวของศูนย์วิจัยในหนังสือพิมพ์นานาชาติ


ข่าวศูนย์วิจัยโรคปรสิตในสื่อต่างๆของไทย


ผลงาน special project ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงใน Youth International Science Fair 2021


โครงงานพิเศษเรื่อง Efficacy of papaya seed extract and purified milk coconut to eliminate parasites in vegetables โดย นางสาวยวิษฐา วังตาล นางสาวปุณยวีร์ สำลีอ่อน และนางสาวลภัสรดา อังครงค์รักษ์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี รศ.พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พิไลลักษณ์ กาบบาลี ครูที่ปรึกษา ดร.ชัยวัฒน์ คงมั่นกลาง นางสาวภรณ์พิชชา เพชรดี และนางสาวอริษา บุญสุยา พี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากการประกวดผลงาน ประเภท Life Science Elementary ในงาน Youth International Science Fair 2021 จัดโดย Indonesia Young Scientist Academy ประเทศอินโดนีเชีย เจ้าภาพหลัก ร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 14-17 เมษายน 2564 มีทีมเข้าร่วม 443 ทีม จาก 23 ประเทศ 


นักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยโรคปรสิต 2564-2565

 ศูนย์วิจัยโรคปรสิตร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้บริการตรวจพยาธิใบไม้ตับ พยาธิในระบบทางเดินอาหาร และอัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีฟรี


กิจกรรมบริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ/หนอนพยาธิในระบบทางเดินอาหาร คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์ และคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 20 มีนาคม 2564 นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ หัวหน้าศูนย์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ นายแพทย์นาว ลา อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม คุณภรณ์พิชชา เพชรดี นักวิจัย และนักศึกษาให้บริการในกิจกรรมดังกล่าว


ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิตร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างและถ่ายภาพสำหรับการตรวจวินิจฉัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างและถ่ายภาพสำหรับการตรวจวินิจฉัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (18 มีนาคม 2564) ภายใต้โครงการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิด้วยปัญญาประดิษฐ์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพิธีเฉลิมราชาภิเษก ดำเนินการโดยกลุ่มโครงการตามพระราชดำริฯ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center) ศูนย์วิจัยโรคปรสิต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ หัวหน้าศูนย์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว


ศูนย์วิจัยโรคปรสิตร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวโดน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้บริการตรวจพยาธิใบไม้ตับ พยาธิในระบบทางเดินอาหาร และอัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีฟรี

ศูนย์วิจัยโรคปรสิตร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวโดน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้บริการตรวจพยาธิใบไม้ตับ พยาธิในระบบทางเดินอาหาร และอัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีฟรีแก่ชาวบ้าน รวมถึงให้สุขศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง 6-7 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวโดน นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ หัวหน้าศูนย์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ นายแพทย์นาว ลา คุณภรณ์พิชชา เพชรดี นักวิจัย และนักศึกษาให้บริการในกิจกรรมดังกล่าว


eASIA program kickoff meeting

โครงการวิจัยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากสหรัฐ เวียดนาม ญี่ปุ่น และไทยในการศึกษาโรคไข้สมองอักเสบ ซิกา และไข้เลือดออก ในโครงการ Role of the pre-existing immunity to Japanese encephalitis and Zika viruses in influencing dengue disease outcome and vaccination program in Vietnam and Thailand ที่มีหัวหน้าทีมของแต่ละประเทศ อาทิ Assoc. Prof. Sujan Shresta, La Jolla Institute for Immunology, USA), Prof.Thi Quynh Mai Le (National Institute of Hygiene and Epidemiology, Vietnam), Prof. Montarop Yamabhai (Molecular Biotechnology, Suranaree University of Technology, Thailand) และทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิตเข้าร่วมดำเนินการด้วย ซึ่งเราเพิ่งประชุมเริ่มทำงานกันเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา


ศูนย์วิจัยโรคปรสิตร่วมกับ รพสต./สสอ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และกองโรคติดต่อทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ

ทีมงานของศูนย์วิจัยโรคปรสิต ลงพื้นที่ชุมชนบ้านม่วงใต้ ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงใต้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เป็นโครงการดีๆกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ของกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในพื้นที่


ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ทีมแพทย์จากศูนย์วิจัยโรคปรสิต ร่วมกับโรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน ตรวจอัลตราซาวด์ให้กับชาวบ้านที่ตรวจพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ บริการตรวจให้ฟรี เป็นกิจกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ จังหวัดน่าน โครงการที่ดำเนินเพื่อลดอัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิในนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความร่วมมือระหว่างกลุ่มโครงการตามพระราชดำริ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรจากกลุ่มโครงการตามพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลเวียงสา และทีมเราชาวศูนย์วิจัยโรคปรสิต ดำเนินกิจกรรมระหว่าง 16-24 กุมภาพันธ์ 2564


PDRC service เปิดให้บริการทางห้องปฏิบัติการแล้ว 


ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถติดต่อได้ที่หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


Summary Notes on Human Parasites 


ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากปรสิตต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนของไทย จึงได้จัดทำสรุปย่อความรู้เกี่ยวกับปรสิตที่มีความสำคัญทางการแพทย์ โดย ผศ.ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ ซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำมาทำเป็นกลุ่มๆ สามารถอ่านหรือดาวโหลดนำไปใช้ประโยชน์ได้ที่ section สื่อ/นวัตกรรม ตามลิงค์กลุ่ม อาทิ โปรโตซัว พยาธิใบไม้ พยาธิตืด พยาธิตัวกลม


ความรู้พื้นฐานด้านปรสิตวิทยา


คลิกชมได้ที่นี่


การตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิในระบบทางเดินอาหารในเบื้องต้น


คลิกชมได้ที่นี่

 


ตำราปรสิตวิทยาทางการพยาบาลและสาธารณสุข


ตำราปรสิตวิทยาทางการพยาบาลและสาธารณสุข เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ฉบับที่ 1 จำนวน 410 หน้า ภาพตัวอย่างปรสิต 4 สี หาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดาวโหลดฉบับออนไลน์ฟรี


ศูนย์วิจัยโรคปรสิตร่วมจัดประชุมวิชาการ The 7th Asian Symposium on Healthcare Without Borders 


We welcome you to join us in Osaka, Japan on Saturday and Sunday, March 28-29, 2020 for the 7th Asian Symposium on Healthcare Without Borders (HWB 2020) to be held at the Osaka Corona Hotel in Osaka City, Japan. This event is being organized alongside the 5th Asian Symposium on Water, Sanitation and Hygiene (WASH 2020). HWB 2020 and WASH 2020 are convened by INTESDA in affiliation with the the Parasitic Disease Research Center, Suranaree University of Technology, Thailand and the Translational Medicine Program Institute of Medicine at Suranaree University of Technology, Thailand. For more information


PDRC team visits Synchrotron Light Research Institute for further research collaborationทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ หัวหน้าศูนย์ฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ณ อาคารสิรินธรวิชโชทัย 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินการวิจัยในอนาคต และได้ปรึกษาหารือในการสร้างความร่วมมือในการวิจัยกับทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆของสถาบันวิจัยฯ เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563


Vaccine development againts helminthes infection


ศูนย์วิจัยโรคปรสิต ร่วมกับหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง Vaccine development againts helminthes infection วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทวราช ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการตรวจค้นหาผู้ติดโรคหนอนพยาธิสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการตรวจค้นหาผู้ติดโรคหนอนพยาธิสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้จำนวน 30 ท่าน


International Conference on Parasitology: ICP 2019 Innovative Research in Parasitology การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านปรสิตวิทยา International Conference on Parasitology: ICP 2019 Innovative Research in Parasitology ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมจากกว่า 20 ประเทศ ในการประชุมครั้งนี้ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิตและนักศึกษาปริญญาโทเวชศาสตร์ปริวรรตได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยด้วย ภาพบรรยากาศการประชุมเพิ่มเติม


 


หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคปรสิตได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม WONCA Asia Pacific region conference 2019


รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคปรสิต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน Symposium: Role of Family Physician in Community Hospital in Asia มี Dr. Yoshihisa Honda, president of Kaita Hospital, Fukuoka เป็น chairperson ร่วมกับทีม Iizuka Hospital, Fukuoka ญี่ปุ่น และทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากประเทศสิงคโปร์ ในการประชุม WONCA Asia Pacific region conference 2019: Medical generalists –bringing forward a brighter future, 15-18 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


โครงการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิด้วยปัญญาประดิษฐ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม และคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิด้วยปัญญาประดิษฐ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จัดโดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข และมีนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนอนแก่น และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)


ทีมนักวิจัย PDRC คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการ ALPHA 2019


อาจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์ และอาจารย์ แพทย์หญิงจีราภา จันทร์แสงรัตน์ ได้รับรางวัล 1st Runner-up ALPHA Investigator Award รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา รัตนพิทูลย์ ได้รับรางวัลชมเชย ALPHA Investigator Award นักศึกษาแพทย์พลวรรธน์ อินทกุล และนักศึกษาแพทย์ศุภวิชญ์ ศิริญญามาศ ไดรับรางวัลชนะเลิศ the distinguish ALPHA Young Investigator Award นางสาวชวัลญา ถาวร และนางสาววริศรา หล่อธราประเสริฐ และคณะ ไดรับรางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานประเภทนักวิจัยรุ่นเยาว์ the consolation of ALPHA Young Investigator ในการประชุม Advancing the Life Sciences & Public Health Awareness (ALPHA), March 23-24, 2019 at the Mitsui Garden Hotel, Hiroshima, Japan การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 29 ประเทศ


 


นักวิจัย PDRC เป็น Plenary Speaker ในการประชุม ALPHA


รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคปรสิต ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Enhancing Health Education about Carcinogenic Liver Fluke Among Migrant Labourers through Migrant Health and Education Networks ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The INTESDA 5th International Conference on Advancing the Life Sciences and Public Health Awareness (ALPHA 2019), March 23-24, 2019 at the Mitsui Garden Hotel, Hiroshima, Japan


ทีมนักวิจัย PDRC เข้าร่วมสำรวจหอยคัดกรองการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ณ จังหวัดอุตรดิถต์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข


ทีมนักวิจัยนำโดยรองศาสตราจารย์ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคปรสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ คุณภรณ์พิชชา เพชรดี และทีมนักวิจัย PDRC เข้าร่วมสำรวจหอยชนิดต่างๆ เพื่อตรวจคัดกรองตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ชนิดต่างๆ ณ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโครงการของสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิตได้รับเชิญให้เข้าร่วมดำเนินการในครั้งนี้ด้วยเพื่อเฝ้าระวังการติดต่อสู่คน


ทีมนักวิจัย PDRC เข้าร่วมเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกรผู้อบรมใหม่ กระทรวงสาธารณสุขรองศาสตราจารย์ แพทยืหญิงสรญา แก้วพิทูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เข้าร่วมเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกรผู้อบรมใหม่ สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา


ศูนย์วิจัยโรคปรสิตได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสวก.


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต ร่วมกับผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญารับทุนวิจัยมุ่งเป้าปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์วิจัยโรคปรสิต ได้รับสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรต้านปรสิต


ศูนย์วิจัยโรคปรสิตจับมือกับสำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาแอพลิเคชั่นคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งท่อน้ำดี


จากปัญหาการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับของประเทศไทยมาหลายปี และพยาธิใบไม้ตับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สัมพันธ์กับเกิดเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ขณะเดียวกันนี้ ประเทศไทยก็มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาจำนวนมากจากการเปิดการค้าเสรีของภูมิภาคอาเซียน กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมความคุมโรค ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพนี้ จึงได้ดำเนินการหลายๆด้าน แก่ทำงานเชิงรุก ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาผู้ป่วย เพื่อการรักษา การป้องกันโรคโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ความรู้ ก็เป็นอีกหนทางหนึ่ง การเข้าถึงสื่อนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านสารสนเทศก้จะช่วยยกระดับมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยโรคปรสิต นำโดยรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ผศ.ดรณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และอ.ถิรายุ มีฤกษ์สม ร่วมพัฒนาแบบคัดกรองแบบวาจา ประเมินพฤติกรรม และให้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini สำหรับแรงงานต่างด้าว ด้วยแอพลิเคชั่นบนมือถือ ผลการดำเนินงานจะนำมาเสนอต่อไป


Sustainable Development in Global Health


รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ และผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุม ‘Sustainable Development in Global Health’ 2018 Otago Global Health Institute annual conference จัดโดย Centre for International Health – Dunedin School of Medicine, University of Otago, first New Zealand university to sign the international SDG Accord pursuing the United Nations’ Sustainable Development Goals


นักศึกษาแพทย์ร่วมทำวิจัยตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับ


นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้โปรเจคเป็นฐาน ได้ร่วมกับนักวิจัย PDRC ทำการศึกษาตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ตับในอุจจาระและปัสสาวะด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล เพื่อหาวิธีการที่มีความจำเพาะและความไวสูง มาทดแทนวิธีการเดิม


นักเรียนรสว.ทำโปรเจคด้านปรสิตวิทยา


น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาเรียนรู้โดยใช้โปรเจคเป็นฐาน ด้วยการทำโครงงานด้านโรคติดเชื้อจากปรสิต ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงมิถุนายน 2562


ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน


นักศึกษาโปรแกรมชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วย นายเมธาวุฒิ พลดอน นางสาวกรชนก ดวงกระโทก และนางสาวปรียาภรณ์ เถรนอก มาเรียนรู้ฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยโรคปรสิตระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562-เมษายน 2563

 

นักศึกษาฝึกงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จำนวน 5 ท่าน ที่มาฝึกงานด้านการบริหารจัดการต่างๆ ของศูนย์วิจัยโรคปรสิต ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562


นักวิจัย PDRC ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ICOPA 2018


ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ นักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต และคณะ และนศ.พ.พัชรพล อัครปรีดี นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 (รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย) ได้รับรางวัล The best poster presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Congress of Parasitology (ICOPA) ระหว่าง 19-24 สิงหาคม 2561 ณ EXCO, Daegu, Korea จากผลงานทั้งหมด 484 โปสเตอร์ งานประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นการประชุมด้านปรสิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4 ปีจัดหนึ่งครั้ง ปีนี้มีผู้เข้าร่วม 1,512 คน จาก 82 ประเทศทั่วโลก


Health Promotion and Disease Prevention


ศูนย์วิจัยโรคปรสิต จัดบรรยายพิเศษโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา บรรยายพิเศษ เรื่อง “Health Promotion and Disease Prevention” แก่นักศึกษาปริญญาโทเวชศาสตร์ปริวรรต สำนักวิชาแพทย์ มทส. Prof.Prasit Pengsaa, (M.D.,Gynecologic Oncologist) former dean of College of Medicine and Public Health, Ubonratchathai University, Thailand, gave a lecture title “Health Promotion and Disease Prevention” for students of Translational Medicine Program, Institute of Medicine, Suranaree University of Technology


Application of Benchside & Bedside to Community


PDRC seminare; Prof.Dr.Banchob Sripa, head of the Tropical Disease Research Laboratory (TDRL) at Khon Kaen University in Khon Kaen, Thailand, the head of the World Health Organization Collaborating Centre for Research and Control of Opisthorchiasis, gave a special lectured topic entitle “Application of Benchside, Bedside to Community for Translational Research. This interesting topic is presented for Students of Translational Medicine Program, Institute of Medicine, Suranaree University of Technology


TCELS and SUT NURTURING ENTREPRENEURSHIP visit PDRC


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการจับคู่ทางธุรกิจ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษาในเชิงพาณิชย์ การศึกษาวิจัยระดับก่อนคลินิก การวิจัยทางคลินิก และสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์วิจัยโรคปรสิต


ผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย PDRC ติดอันดับ 1 และ 2 เกี่ยวกับ Human parasitology worldwide research ด้าน Pathogenicity


Jose Antonio Garrido-Cardenas และคณะ ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง Human parasitology worldwide research ในวารสารวิชาการ Parasitology ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ (Cambridge University Press) รวบรวมข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านปรสิตจากทั่วโลก โดยการตีพิมพ์เผยแพร่เรียงลำดับตามด้านและตามชื่อผู้นิพนธ์ พบว่า ผลงานของผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ นักวิจัยของศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ติดอันดับด้าน Pathogenicity อันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ ติดตามข่าวอัพเดทเพิ่มเติมได้ที่ เพจศูนย์วิจัยโรคปรสิต


นักวิจัย PDRC ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ


รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์วิจัยโรคปรสิต และผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ อาจารย์จากภาควิชาปรสิติวทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักโรคติดต่อ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการเสนอข้อคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการการจัดการสิ่งปฏิกูลกับเพื่อควบคุมโรคพยาะิใบไม้ตับและพยาธิในลำไส้ต่างๆ นำเสนอโดยศ.ดร.พญ.สุรางค์ นุชประยูร และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจากฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกเอสเอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทส. และคณบดีสวพ. เยี่ยมชม PDRC


สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมาเปิดงาน กล่าวรายงานและต้อนรับโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันพิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมจากภายนอกกว่า 40 ท่าน หลังจากนั้นได้นำคณะผู้สนใจเข้าศึกษาชมสถานที่เรียน และในโอกาสอันดีนี้ ทั้งรองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมงาน Open house ได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคปรสิตด้วย เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาพเพิ่มเติมจากเพจศูนย์วิจัยฯ


นักวิจัย PDRC บันทึกรายการทีวี “วันนี้ที่มทส”


รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ และผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ให้สัมภาษณ์การพัฒนา “SUT OVCCA” แอพลิเคชั่นส่งเสริมความรู้โรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ และการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นด้วยตนเอง ในรายการทีวี “วันนี้ที่ มทส” เมื่อ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบันทึกรายการทีวี ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ข่าวจากเพจศูนย์วิจัยฯ


เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาแพทยศาสตร์


ฯพณฯ นายเจฟฟรีย์ ดอยจ์ (Mr. Geoffrey Doidge) เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย นำคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมภารกิจของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ภาพจากเพจศูนย์วิจัยโรคปรสิต


นักวิจัย PDRC ได้ ICGEB grant award:

ICGEB Course “Theoretical and practical genomics of parasitic zoonoses: diagnosis, epidemiology, phylogeny and evolution”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ได้รับ ICGEB grant award สนับสนุนในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ICGEB Course “Theoretical and practical genomics of parasitic zoonoses: diagnosis, epidemiology, phylogeny and evolution” ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2561 ณ The main building, 8th floor Meeting Hall, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam จัดโดย Institute of Biotechnology (IBT), Vietnam Academy of Science and Technology  ร่วมกับ International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB)


ทีมวิจัย PDRC จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น


ศูนย์วิจัยโรคปรสิต ร่วมกับองค์กร Intesda ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับบ National Archive of Computerized Data on Aging สหรัฐอเมริกา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Conference on Public Health in Asia ณ the Mitsui Garden Hotel ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน จาก 25 ประเทศ ข่าวจากเพจศูนย์วิจัยฯ


ทีมวิจัย PDRC ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาล Iizuka, Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น


นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเดินทางไปศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน Model of Palliative Care Delivery in Iizuka และ community medical care ณ Iizuka Hospital เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และร่วมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง 24-26 เมษายน 2561


Co-operative education in PDRCนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยโรคปรสิต ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์พี่เลี้ยง ก่อนนำเสนอผลการฝึกงาน โดยนักศึกษาได้ทำโปรเจคพัฒนาอานิเมเชั่นวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาเกมส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ นำเสนอแก่คณาจารย์นิเทศและผู้สนใจ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในเวบศูนย์ฯ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในเพจศูนย์ฯ


นักวิจัย PDRC ร่วมเป็นการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก


ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ นักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวนาฎนภา ปัดชาสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการความรอบรู้ด้านสุขภาพและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพยาธิใบไม้ตับ โดยมีกรรมการสอบนำโดย ศ.นพ.ดร.ศาสตรี เสาวคนธ์ ประธานสอบ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ (ที่ปรึกษาหลัก) ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ (ที่ปรึกษาร่วม) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในเวบศูนย์ฯ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในเพจศูนย์ฯ


ศูนย์วิจัยโรคปรสิต ร่วมเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท


หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 มิถุนายน 2561 ในการนี้ศูนย์วิจัยโรคปรสิตให้การสนับสนุนแก่ผู้เรียนโดยมอบทุนให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและมีความสนใจทำวิจัยด้านปรสิตจำนวน 3 ทุน สำหรับค่าลงทะเบียนและการทำวิทยานิพนธ์ตลอดการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web.sut.ac.th/ces ประกาศรับสมัคร http://sutgateway.sut.ac.th/courseMaster.html สมัครออนไลน์ http://reg5.sut.ac.th/registr…/applicant/b_applicant_chk.asp


นักวิจัยจาก PDRC ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์


รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ รศ.พรทิพย์ คำพอ และผศ.ดร. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์

ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล


ทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยโรคปรสิต ได้รับเชิญเป็นกรรมการวิพากษ์ผลงานในการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข นครราชสีมา ครั้งที่ ๘ “ปัญญาประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพ ๔.๐ สู่สาธารณสุขไทย ๑๐๐ ปี” 


เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยโรคปรสิต นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ อาจารย์จุน หน่อแก้ว ได้รับเชิญเป็นกรรมการวิพากษ์ผลงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข นครราชสีมา ครั้งที่ ๘ “ปัญญาประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพ ๔.๐ สู่สาธารณสุขไทย ๑๐๐ ปี” (Inventive Knowledge for Health 4.0 to century of Public Health, Thailand) นอกจากนี้แล้ว คณะนักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาจากศูนย์วิจัยฯ ได้เข้าร่วมชมผลงานในงานดังกล่าว จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล นครราชสีมา


ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 5th International Congress on Infectious Diseases


รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ นำเสนอผลงานเรื่อง Prevention and control for a carcinogenic liver fluke among rural communities of Thailand through trans-and Inter-University และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ นำเสนอผลงานเรื่อง Effectiveness of SUT-OVCCA mobile application for risk group screening of a carcinogenic liver fluke among rural populations in Thailand ในงานประชุมวิชาการ 5th International Congress on Infectious Diseases ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2561 ณ Best Western Premier – Airporthotel Fontane Berlin, Jonas-Lie-Strabe 5-11 , 15831 Blankenfelde-Mahlow, Germany


Ultrasonic machine against liver fluke


ศูนย์วิจัยโรคปรสิตร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดยรศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ อ.ดร.สำราญ สันทาลุนัย ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช่เครื่องคลื่นความถี่สูงอัลตราโซนิคทำลายระยะ metacercaria ซึ่งเป็นระยะติดต่อสู่คน เครื่องดังกล่าวที่มีคุณสมบัติในการสร้างคลื่นใต้น้ำ คุณสมบัตินี้ผ่านการพัฒนาและทดลองโดยรศ.ดร.ชาญชัย ในการศึกษาพบว่าทำให้เกิดแรงกระแทกที่รุนแรงมากพอ จะทำให้ลูกน้ำตายได้แต่สิ่งมีชีวิตอื่นดำรงอยู่ได้ เลยนำมาต่อยอดพัฒนาเพื่อกำจัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ ตัวร้ายก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี ที่เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของคนไทย

รอติดตามผลงานชิ้นนี้กันต่อไป


รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Asian Symposium on Healthcare Without Borders – December 20-21, 2017 in Hiroshima, Japan

โดยได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดประชุมให้เป็น Plenary Speaker

หัวข้อเรื่อง Opisthorchiasis Prevention and Control Through Transdisciplinary and Inter-University Community Engagement


ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ การประชุมวิชาการ “นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข” สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ผลงานวิจัยเรื่อง Comparison of the coprological concentration methods for the carcinogenic liver fluke detection among migrant workers in Thailand by Natthawut Kaewpitoon, Ryan A Loyd, Wararat Sangwalee, Jirawoot Kujapun, Jun Norkaew, Jirayut Chuatanam, Sukanya Ponphimai, Wasugree Chavengkun, Mali Pothipim, Natnapa Padchasuwan, Taweesak Tongtawee, Likit Matrakool, Sukij Panpimanmas, Parichart Wakkhuwatapong, and Soraya J Kaewpitoon ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการประจำปี “นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข” 14-15 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ประชุมวิชาการระดับชาติ

Parasitic Disease Research: Innovation Update


ศูนย์วิจัยโรคปรสิต ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลชัยภูมิ

จัดประชุมวิชาการประจำปีและประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข”

ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 พบกับความก้าวหน้าด้านโรคปรสิตในห้องประชุม “Room 4: Parasitic Disease Research: Innovation Update”


ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ได้รับรางวัล The best paper ประเภท Distinguish Investigator Award ในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่นPDRC เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาภาคพื้นยุโรป AMEE 2017 ณ ประเทศฟินแลนด์


นักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านการบูรณาการการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่าน Transdiciplinary และ Inter-University ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั่วโลกจำนวน 3,740 คน ณ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

รายละเอียดเพิ่มเติม 


PDRC ร่วมกับ INTESDA

จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น


ศูนย์วิจัยโรคปรสิต ร่วมกับ INTESDA จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th Asian Healthcare Without Borders 2017 และ the 3rd Advance Life Science and Public Health Awareness  ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม


ผลงานของ PDRC ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานโดดเด่นติด 1 ใน 15 เรื่องนำเสนอเป็นกรณีศึกษา การประชุมวิชาการ The 4th Engagement Thailand


การประชุมสัมมนาวิชาการ The 4th Engagement Thailand Annual Conference:University Social Commitment in a Challenging Century จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันคลังสมองของชาติ จะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 ท่าน ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมได้คัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นจากทั้งประเทศเพื่อเป็นกรณีศึกษานำเสนอในการประชุม ผลงานของ PDR คือ โครงการชุมชนละหานนารวมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าโครงการ ได้รับคัดเลือกนำเสนอเป็น 1 ใน 15 เรื่องที่มีผลงานโดดเด่น นำเสนอใน Issue: Inclusive Community รายละเอียดเพิ่มเติม


รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสายวิชาการดีเด่นด้านการวิจัยของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2559


ขอแสดงความยินดีกับรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคปรสิต ที่ได้คัดเลือกจากกรรมการประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นพนักงานสายวิชาการที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยของสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 และเป็นตัวแทนของสำนักวิชาฯ ในการคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัยต่อไป นับเป็นการได้รับเกียรติจากสำนักวิชาฯ ติดต่อกัน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2557, 2558 และ 2559

ผลงานโดดเด่นของรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ คือการอุทิสตนเพื่องานวิจัยด้านการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบไปด้วยนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรมัย์ และสุรินทร์ โดยการนำองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน มาผนวกกับนักวิจัยด้านศาสตร์ต่างๆ อาทิ ปรสิตวิทยา สาธารณสุข สุขศึกษา การแพทย์ พยาบาล ฯลฯ โครงการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการต่างๆได้รับงบสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่มี Impact Factor กว่า 70 เรื่อง มีผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมระดับชาติและนานาชาติกว่า 100 เรื่อง ร่วมมือกับทีมนักวิจัยพัฒนานวัตกรรมเด่นๆ อาทิ SUT OVCCA แอพลิเคชั่นคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับในเบื้องต้น


More News

อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี”

PDR จัดทำหนังสือปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข

แจกฟรีคู่มือโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใต้โครงการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

OV Protection สติกเกอร์ไลน์เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ


PDRC Research and Innovation
นักศึกษาทุนศูนย์วิจัยฯ ได้รับรางวัล Young Investigator Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกฤชอร พรชีวะโชติ และนายพัชรพล อัครปรีดี นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล Young Investigator Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Comparing efficacy of intestinal parasitic infection among rural population by using mini parasep sf parasite concentration and the conventional method ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Conference on Public Health in Asia ณ the Mitsui Garden Hotel ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจาก 25 ประเทศ (โครงการวิจัยดังกล่าวมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคุณสุกัญญา ผลพิมาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)


ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเรื่องล่าสุด


ผลงานวิจัยเรื่อง Animation as Supplementary Learning Material About Carcinogenic Liver Fluke in Classes for Primary Schoolchildren, Bukkhunthod P, Meererksom T, Pechdee P, Ponphimai S, Khiaowichit J, Kaewpitoon N, Thueng-In K, Leng M, Namhong T, Taweepakdeechot A, Yardcharoen N, Srithongklang W, Wakhuwathapong P, Keeratibharat N, Kaewpitoon SJ.  ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารJ Cancer Educ. 2018 Oct 5. doi: 10.1007/s13187-018-1434-5. 


ผลงานวิจัยเรื่อง Opisthorchis viverrini infection among migrant workers in Nakhon Ratchasima province, Thailand, indicates continued need for active surveillance โดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ และคณะ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Tropical Biomedicine 35(2): 1–11 (2018) 


ผลงานวิจัยของทีมงานเราเรื่อง Detection of a carcinogenic liver fluke among migrant workers by three coprological concentration methods ตีพิมพ์ในวารสาร Tropical Biomedicine 2017;34(4):877-885

 

เปิดตัวแอพลิเคชั่นศูนย์วิจัยโรคปรสิต


ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นชื่อ “PDR SUT” เป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของศูนย์วิจัยฯ ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระที่เผยแพร่ในเวบไซต์ที่เป็นทางการ องค์ประกอบสำคัญๆ อาทิ ข่าวเด่น ข้อมูลทั่วไป บุคลากร โครงการวิจัย ผลงานวิจัย ประชุมสัมมนา นวัตกรรม กิจกรรม นอกจากนี้แล้วยังมีโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านปรสิต อาทิ เกมส์ คลิป สาระน่ารู้ สามารถดาวน์โหลดมาใช้ฟรีที่ App store และ google play


SUT OVCCA

แอพลิเคชั่นคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ


SUT OVCCA แอพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สะดวกกับการใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึง ลดการใช้กระดาษ ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้ได้ทุกคน แอพลิเคชั่นสำหรับ

  • คัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคพยาธิใบไม้ตับ
  • วัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัว ต่อการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ
  • ข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคพยาธิใบไม้ตับ

SUT OVCCA application ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานโรค เนื้อหาเป็น text และคลิปสั้นๆ ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเอง แบบคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคพยาธิใบไม้ตับ ที่พัฒนาข้อคำถามมาจากปัจจัยเสี่ยงที่มีรายงานเผยแพร่ในงานวิจัยทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ ข้อคำถามวัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อจากพยาธิใบไม้ตับที่ผ่านการประเมินค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น รายละเอียดเพิ่มเติม


สัมภาษณ์เจาะลึก ‘ทีมวิจัย มทส.’

ผู้สร้างแอพลิเคชั่นคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ SUT OVCCA


เชิญติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ผลงานวิจัยของหน่วยวิจัยโรคปรสิต

เกี่ยวกับการพัฒนาแอพลิเคชั่นคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ SUT OVCCA ในนิตสาร MOREMOVE

นำโดย รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ อ.ถิระยุ มีฤกษ์สม และอ.ศิวาวิชญ์ จั้นอรัญ

ลงในฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ติดตามอ่านได้ที่

ลิงค์เวบไซต์ http://moremove.com/mmV5/?p=10649  

ลิงค์เพจ https://www.facebook.com/moremovemag/?fref=ts

                                                                                                                                                                                                                                                          


 

หนังสือใหม่มาแล้ว


 หนังสือปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข

เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ฉบับที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 


หนังสือเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 

เขียนโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ฉบับที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 2                     


PDR FACILITIES 


PDR Acts กิจกรรมเด่น

ติดตามผลการรักษาเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ทีมนักวิจัยลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ ติดตามการรักษาพยาธิใบไม้ตับ และให้สุขศึกษาแก่ชาวบ้านตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

 

PDRC for our friends from Cambodia and Laos 

วันนี้ทีมงานของเราออกชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ และแจกกระปุกเก็บตัวอย่างอุจจาระเพื่อตรวจหนอนพยาธิในลำไส้ฟรีให้แก่พี่น้องชาวลาวและกัมพูชาจำนวน 123 ท่าน ที่ทำงาน ณ บริษัททัสคันคอน จำกัด อำเภอปากช่อง นครราชสีมา we are screening and health education regarding intestinal helminthes among our friends from Laos and Cambodia at Pakchong district, Nakornrachasima province

PDRC training course for abroad student


Ms.Torsaeng from Oxford International College, UK.,

has completed parasitic disease training program at the Parasitic Disease Research Center, Suranaree University of Technology 

more pictures 

PDRC exhibition in 28 years of SUT

ทีมนักวิจัยของเราออกบูธจัดนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมของศูนย์วิจัยฯ

งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทีมนักวิจัย PDRC รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม WCID-2018

ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และอาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต นำเสนอผลงานวิจัยด้านโรคพยาธิใบไม้ตับในแรงงานต่างด้าวในการประชุม the Annual World Congress of Infectious Diseases (WCID-2018) ระหว่าง 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ AVANI Riverside Bangkok Hotel จัดโดยสมาคมโรคติดเชื้อของญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ โดยได้รับการคัดเลือกผลงานสนับสนุนทุนในการเข้าร่วมเสนอผลงานจากฝ่ายจัดประชุมในครั้งนี้ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์เคลื่อนที่ตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งท่อน้ำดี ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทีมงานศูนย์วิจัยโรคปรสิตออกชุมชนออกตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งท่อน้ำดีแก่ชาวบ้านกว่า 240 ราย ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับทีมคณาจารย์ นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทีมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกปรง และทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่บริการของรพสต.โคกปรง  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม เวบศูนย์วิจัยฯ เพจศูนย์วิจัยฯ

The ICGEB Course: Theoetical and Practical Genemics of Parasitic Zoonoses: Diagnosis, Epidemiology, Phylogeny and Evolution

The ICGEB Course workshop was held during 10-12 June 2018 at Hanoi, Vietnam, organized by Institute of Biothechnology, Vietnam Academic of Science and Technology, and suported the fund by International Center for Genetic Engineering and Biotecnology (ICGEB). All pariticipants came from Australia, Belgium, Turkey, Kenya, Algeria, Tunizia, Thailand, Sri Lanka, and Vietnam. Asst. Prof. Dr.Natthawut Kaewpitoon, our PDRC researcher participated this workshop and he was supported the grant from ICGEB

CSR ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ทีมงาน PDRC ให้บริการวิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา นำโดยรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ และผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เมื่อ 18 พฤษภาคม 2561 ภาพจากเพจศูนย์วิจัยฯ

 

ลงพื้นที่ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์

 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยของเราลงพื้นที่ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ คุณสุกัญญา ผลพิมาย และนักศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน และขอความอนุเคราะห์เก็บปลาเกล็ดขาวบางส่วนเพื่อนำมาศึกษาความชุกของระยะพยาธิใบไม้ตับ รวมถึงนำไปพัฒนากระบวนการผลิตปลาร้า ปลาส้มปลิดพยาธิต่อไป ชมภาพกิจกรรม การรวมกลุ่มจับปลา การทำอาหารจากปลา (ก้อยปลา) ชมคลิป

Konsawan fluke fee project 

ทีมงานนักวิจัยลงพื้นที่ประสานงานดำเนินการต่อเนื่องเพื่อร่วมด้วยช่วยกันขจัดภัยร้ายพยาธิใบไม้ตับให้หมดไป ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และทีมงานในท้องที่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ

 

SES Model 

 อาจารย์จุน หน่อแก้ว คุณสุกัญญา ผลพิมาย และนักศึกษาจากศูนย์วิจัยโรคปรสิต เข้าสวัสดีท่านสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ และคณะผู้บริหารงานด้านสุขภาพและองค์กรท้องถิ่น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เพื่อปรึกษาหารือดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ชุมชนโดยการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการของ SES Model

SES model for OVCCA eradication in Buayai

ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงชุมชนทำกิจกรรมร่วมกันด้วยกระบวนการ SES เพื่อลดปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไมตับ ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ที่เราร่วมกันทำงานมาอย่างต่อเนื่อง จากความร่วมมือจากวิทยากรและผู้แทนจากหลายหน่วยงาน อาทิ สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์กราบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ติดตามภาพอีกช่องทางที่เพจศูนย์วิจัยฯ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ “กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” กระทรวงสาธารณสุข

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ “กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่  23 เมษายน 2561 ณ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากศูนย์วิจัยโรคปรสิตเข้าร่วมด้วยคือผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และมีรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคปรสิต เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดดังกล่าว ติดตามภาพอีกช่องทางที่เพจศูนย์วิจัยฯ

พัฒนาศักยภาพแกนนำอสม.แก้งสนามนางป้องกันพยาธิใบไม้ตับ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง นครราชสีมา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนางกับศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

SES Model for Health Intervention

ความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้าน ผู้นำชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นักวิชาการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมคิด ร่วมกัน ร่วมทำ นำไปสู่ชุมชนต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ นครราชสี

ทีมนักวิจัยลงพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก นครราชสีมา ให้สุขศึกษาป้องกันพยาธิใบไม้ตับ

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ร่วมกับนางสาวศิรินภา เพียรสิงห์ นางสาวอรมน เบือนสันเที๊ยะ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และทีมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและนักวิชาการสาธารณสุข จากสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี แก่ประชาชนบ้านหัวทำนบ ตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านแกนนำจำนวน 40 ทานเข้าร่วมกิจกรรม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทีม PDR ออกให้บริการตรวจพยาธิแก่แรงงานต่างด้าวฟรี

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต นำโดยอาจารย์วรารัตน์ สังวะลี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณาจารย์หลายท่าน อาทิ อาจารย์จิระวุฒิ กุจะพันธ์ อาจารย์จุน หน่อแก้ว อาจารย์จิรวุฒิ เชื้อตามนาม อาจารย์สุกัญญา ผลพิมาย ได้ร่วมมือกับบริษัทต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในการบริการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิพร้อมให้สุขศึกษาและรักษาฟรี แก่แรงงานต่างด้าวที่มาจากเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

PDR ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกติดตามเยี่ยมบ้านและติดตามประเมินผู้ป่วยเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับนักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ นครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ คุณอัถพงษ์ สถาพลรัชภูมิ คุณศิรินภา โสกำปัง และทีมงานในพื้นที่ ได้จัดทำโครงการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รวมถึงการให้ความรู้ สุขศึกษา คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ มีการพัฒนาไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่ให้บริการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง

นักวิจัย PDR เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICPIC ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการป้องกันโรคติดเชื้อ International Conference on Prevention and Infection Control (ICPIC) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

PDR จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านดูแลอย่างต่อเนื่อง ณ อำเภอบัวใหญ่

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยโรคปรสิต นำโดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ นางสาวศิรินภา โสกำปัง ได้ลงพื้นที่ ณ พื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกสี ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยติดพยาธิใบไม้ตับ เพื่อเป็นการให้สุขศึกษา ให้คำปรึกษา ติดตามการรักษา รวมถึงการคัดกรองความผิดปกติต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความใส่ใจชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ดูแลถึงที่ เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และความร่วมระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกสี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี” “Good Clinical Practice)

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี” “Good Clinical Practice) ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะจาก “เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” หรือ “Medical Research Network: MedResNet

ศึกษาดูงานการผลิตปลาร้าปลอดพยาธิ

ทีมงานนักวิจัยจากศูนย์วิโรคปรสิตวิทยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดยรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าหน่วยวิจัย ร่วมกับคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาทิ รศ.พรพิทพย์ คำพอ ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ อ.จุน หน่อแก้ว อ.สุกัญญา ผลพิมาย ลงพื้นที่ศึกษาการผลิตปลาร้า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาการจัดทำผลิตภัณฎ์ปลาร้าในชุมชน

 นักวิจัยของ PDR เป็นกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาป.เอก ทุน SUT-PhD Scholarship for ASEAN ศึกษาวัสดุกำจัดสารก่อมะเร็ง

ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาท่านดังกล่าวเป็นชาวอินโดนีเซีย รับทุน The SUT-PhD Scholarship for ASEAN ทำการศึกษาเกี่ยวกับสร้างวัสดุสำหรับกำจัดกลุ่มไดไนโตรโซเมธิลามีน (NDMA) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งท่อน้ำดี ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย

 อบรบเชิงปฏิบัติการความฉลาดด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในแกนนำนักเรียนหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความฉลาดด้านสุขภาพและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิจัย PDR เป็นกรรมการวิพากษ์ผลงานในมหกรรมการวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ และผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ได้รับเชิญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์ผลงานวิจัย วิชาการ ในงานงานมหากรรมวิชาการด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผลงานที่ส่งนำเสนอของทั้งจังหวัดจำนวนกว่า 250 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทบรรยายและโปสเตอร์

นักวิจัยของหน่วยฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านโรคพยาธิใบไม้ตับ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

อาจารย์ ดร.จุน หน่อแก้ว ลงพื้นที่แนะนำโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับในเขตตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากศูนย์วิจัยโรคปรสิตวิทยา

 

 

ทีมนักวิจัยออกหน่วยเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และทีมผู้ช่วยวิจัย ออกหน่วยเคลื่อนที่คัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

 

 

นักวิจัยของศูนย์ฯ เป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคปรสิต รองศาสตราจารย์พรทิพย์ คำพอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คือ นางสาวศิรินภา เพียรสิงห์ ทำการศึกษาเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ และนางสาวอรมน เวียนสันเที๊ยะ ทำการศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๕ อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนปลอดพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี” ระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแกนนำให้มีศักยภาพในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยความร่วมมือจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยนางสาวเบญจพันธ์ ปานิทานัง และนางสาววิรังรอง ศรีทองกลาง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง โรงพยาบาลแก้งสนามนาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โครงการดังกล่าว มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อนึ่ง พิธีเปิดโครงการและอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

PDR ให้บริการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคหนอนพยาธิในลำไส้แก่แรงงานต่างด้าวฟรี

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำโครงการรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคหนอนพยาธิในลำไส้แก่แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมด้วยกับอาจารย์จากอสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาทิ อาจารย์วรารัตน์ สังวะลี อาจารย์จิรายุ เชื้อตานาม อาจารย์จิรวุฒิ กุจะพันธ์ อาจารย์จุน หน่อแก้ว อาจารย์วาสุกรี เชวงกูล อาจารย์ ดร.มะลิ โพธิพิมพ์ อาจารย์สุกัญญา ผลพิมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เป็นความร่วมมือกับเพื่อดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ให้การรักษา และสุขศึกษาแก่แรงงาน ให้ปลอดจากพยาธิที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

More Activities

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
Good Clinical Practice for IM and SUTH Researchers
ศึกษาการทำปลาร้าปลอดภัย ณ ครบุรี

PDR ร่วมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นักวิจัยลงพื้นที่เก็บปลาทำปลาร้าปลอดพยาธิ

นักวิจัยของ PDR เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเฝ้าระวังโรคหนอนพยาธิของกรมควบคุมโรค

นักวิจัยของ PDR ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยในการประชุมจามจุฬีวิชาการ ๒๕๖๐

PDR ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรสุรนารีประจำปี ๒๕๖๐

 

 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ